รางวัล Best Practice Award In ISO 9001

บริษัทสินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส จำกัด
ได้รับรางวัล Best Practice Award In ISO 9001
จาก บริษัท SOCOTEC (Certification International)
ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ เมืองทองธานี เป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของบริษัทเราในการคงระบบ ISO

 

Best Practice Award In ISO 9001 Best Practice Award In ISO 9001 Best Practice Award In ISO 9001